Loge Geef U Zelf

Nr. 259 - Breda

Geef U Zelf te Breda – Logenummer: 259


Vereniging telefoonnummer: 076-5215886
Kamer van Koophandel: 40280394, te Breda, vastgelegd op (Niet bekend)
RSIN Registratie: 816517332
 
Comparities en rituele bijeenkomsten vinden plaats in het logegebouw:
Ginnekenweg 141
4818 JD Breda
 
Loge Geef U Zelf is opgericht in 1975 en komt bijeen op Maandag.

Wat is een ANBI?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Welke belastingvoordelen heeft een ANBI? Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:
• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
• Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

 

Doel, missie en beleidsplan van de Orde en haar Loges
De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden werd op 26 december 1756 gesticht door de afgevaardigden van tien in de Republiek der Verenigde Nederlanden werkzame loges. Op 2 maart 1770 werd zij door de Grote Loge van Londen als een onafhankelijke regelmatige Grootloge erkend. De Orde heeft in de loop van de tijd steeds in haar Ordewetgeving een beschrijving opgenomen van wat in een bepaald tijdsbestek gezien werd als het meest kenmerkende van de Vrijmetselarij, van de Orde en van het lidmaatschap daarvan. Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde behorende loge, dan wel in een loge die werkt onder een door de Orde erkende Grootloge. Hij werkt, samen met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming. deze symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven; zij worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd.

De gezamenlijk arbeid stimuleert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving. De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als ‘Opperbouwmeester des Heelals’. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten. Vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke verenigingen, loges genaamd. Vrijmetselaren betrachten verdraagzaamheid en streven naar harmonie; mede daardoor kunnen de loges ontmoetingsplaatsen zijn voor mannen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen een inzichten. De gezamenlijke arbeid leidt tot beleving van verbondenheid van alle vrijmetselaren. Deze verbondenheid wordt broederschap genoemd. De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is het organisatorisch verband waarbinnen de voorwaarden worden geschapen om vrijmetselarij te kunnen beoefenen in de traditie waarin zij dat sedert haar oprichting heeft gedaan. Het beleid van de Orde is er op gericht om zoveel mogelijk mannen in de gelegenheid te stellen vrijmetselarij te kunnen beoefenen. Gelet op het bovenstaande is een verslag van de activiteiten overbodig. Financiële gegevens van het laatste boekjaar kunt u vinden op de website van het ‘Grootoosten der Nederlanden’; op deze site zijn de financiële gegevens gepubliceerd.

Een verkorte exploitative jaarrekening van Loge Geef Uzelf vind u onderstaand: